POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost STOMIX, spol. s r. o., IČO: 48400874, se sídlem Skorošice 197, PSČ: 790 65, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10601 (dále jen „Správce“ nebo „STOMIX“), zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností ode dne 25. 5. 2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Správce níže shrnuje důležité informace o zpracování osobních údajů, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním práv a povinností z titulu smlouvy, uzavřené mezi STOMIX na straně jedné a subjektem údajů, resp. třetí osobou na straně druhé (dále jen „Smlouva“), a na základě níže dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE

Obchodní společnost STOMIX, spol. s r. o., IČO: 48400874, se sídlem Skorošice 197, PSČ: 790 65, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10601, tel.: +420 584 484 111, fax: +420 584 484 112, e-mail: info@stomix.cz, webová stránka: http://www.stomix.cz/.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté subjektem údajů ve Smlouvě, resp. smluvní stranou Smlouvy (dále jen „Smluvní strana“), pokud subjekt údajů není totožný se Smluvní stranou, nebo jinou cestou, např. osobně, telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: jméno a příjmení, adresa, e-mailové spojení, telefonní číslo, a pokud jsou poskytnuty, také akademický titul, číslo bankovního účtu.

Subjekt údajů, resp. Smluvní strana, sdělí Správci změny osobních údajů, tak aby údaje byly aktuální.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány:

 

1) k plnění práv a povinností ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) ZOOÚ a s účinností ode dne 25. 5. 2018 ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to za účelem vedle úspěšného splnění Smlouvy také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby a dále pak pro vytváření interního souboru informací, vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti Smluvní strany.

 

2) pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování subjektu údajů za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován poštovní zásilkou, elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZONSIS“), ať již jsou tyto marketingové činnosti realizovány jak Správcem, tak subjekty, které Správce realizací těchto marketingových činností pověří, a to:

 

a) v případě, že subjektem údajů je zaměstnanec Smluvní strany, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 věta první ZOOÚ a ode dne 25. 5. 2018 ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, přičemž v případě souhlasu s poskytováním obchodních sdělení i na e-mailové spojení a telefonní číslo bude právním základem zpracování osobních údajů také ustanovení § 7 odst. 2 ZONSIS.

 

b) v případě, že je Smluvní stranou subjekt údajů, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 věta první ZOOÚ a ode dne 25. 5. 2018 ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž v případě souhlasu s poskytováním obchodních sdělení i na e-mailové spojení a telefonní číslo bude právním základem zpracování osobních údajů také ustanovení § 7 odst. 3 ZONSIS. Oprávněným zájmem Správce je v tomto případě propagace jeho vlastních produktů a průzkumu trhu. V případě, že subjekt údajů, který je Smluvní stranou, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou namísto ustanovení právních předpisů uvedených v tomto písmenu právním základem zpracování osobních údajů ustanovení právních předpisů uvedená výše v písm. a) tohoto poučení.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat způsobem, jakým byl původně udělen, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše. Právem kdykoliv odvolat souhlas není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém mu svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění Smlouvy nebo pro účely ochrany jeho práv a právních nároků.

 

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo Správce, a to v listinné i elektronické formě, manuálně i automaticky. Osobní údaje mohou pro Správce takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů v oblasti správy informačních systémů, včetně webhostingu, účetního a daňového poradenství apod. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících se Správcem zašle Správce na žádost subjektu údajů na jeho e-mailovou adresu.

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.), osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Správce viz výše a společnosti Sto SE & Co. KGaa, se sídlem 79780 Stühlingen, Ehrenbachstrasse 1, Spolková republika Německo, která je ovládající osobou Správce.

 

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT ÚDAJŮ SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM, A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním se uděluje na dobu určitou, tj. po dobu trvání Smlouvy a následně po skončení trvání Smlouvy z důvodu zájmu subjektu údajů být informován o nabídkách výrobků a služeb Správce, o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, a dále z důvodu kontaktování subjektu údajů za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, nejdéle však po dobu 10 (deseti) let po ukončení trvání vzájemné Smlouvy.

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz rovněž výše).

 

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, přiznává ZOOÚ a GDPR vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Správce se snaží vycházet subjektům údajů při naplňování těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

 

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 ZOOÚ: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 ZOOÚ) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 ZOOÚ: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

 

Dle GDPR má subjekt údajů zejména tato práva:

=   Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

=   Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování dle čl. 16, 17, 18 GDPR: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených GDPR) požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u správce.

=   Právo vznést námitku dle čl. 21: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob (dle GDPR); oprávněnými zájmy dle GDPR můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků správce.

=   Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v GDPR) právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému správci osobních údajů.

=   Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů a dále Inspektorát práce.

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

na základě výše uvedených informací a poučení o zpracování osobních údajů jako subjekt údajů obchodní společnosti STOMIX, spol. s r. o., IČO: 48400874, se sídlem Skorošice 197, PSČ: 790 65, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10601 (dále jen „Správce“), se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailové spojení a telefonní číslo, které jsem osobně poskytl Správci, nebo které byly poskytnuty Správci prostřednictvím třetí osoby, která byla oprávněna Správci mé osobní údaje sdělit, pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování mé osoby za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy budu kontaktován poštovními zásilkami, elektronickou poštou či telefonicky, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, ať již jsou tyto marketingové činnosti realizovány jak Správcem, tak subjekty, které Správce realizací těchto marketingových činností pověří.

 

Tento souhlas je udělován na dobu určitou, a to dobu 10 (deseti) let po ukončení trvání závazkově-právního vztahu mezi Správcem a mou osobou, resp. třetí osobou, v souvislosti s kterým byly výše vyjmenované osobní údaje Správci poskytnuty.

 

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.

 

 

<< zpět